Regulamin szkoleń funeralnych i kursów pogrzebowych

 1. Organizatorem szkoleń, jest Polskie Centrum Szkolnictwa Funeralnego Sp. z o.o. z siedzibą: 05-180 Pomiechowo ul. Kościelna 1, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000624981

SZKOLENIA

 1. Organizator realizuje szkolenia w zakresie i terminach szczegółowo opisanych w ofercie szkoleń dostępnej pod adresem https://www.szkoleniafuneralne.edu.pl
 2. Oferta szkoleniowa zawiera m.in. rodzaj szkolenia, przedmiot, program, oraz termin szkolenia.

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA

 1. Warunkiem udziału w szkoleniu jest dostępność wolnych miejsc oraz przesłanie przez uczestnika zgłoszenia ze strony internetowej Organizatora znajdującego się pod adresem https://www.szkoleniafuneralne.edu.pl/formularz  nie później niż 15 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia (liczy się data wpływu formularza zgłoszenia do Organizatora). Po upływie tego terminu, zgłoszenie uczestnictwa jest dopuszczalne na podstawie uprzedniego telefonicznego uzgodnienia z Organizatorem warunków uczestnictwa w szkoleniu.
 2. Umowa zawierana jest bez jednoczesnej obecności stron przy wykorzystaniu formularza na stronie Organizatora oraz akceptacji warunków uczestnictwa zawartych w regulaminie szkolenia.
 3. W formularzu zgłoszenia Uczestnik powinien zadeklarować, czy jest konsumentem w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodek cywilny [Dz.U.1964.16.93 ze zm.] tzn. osobą fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

CENY SZKOLEŃ I WARUNKI PŁATNOŚCI

 1. Wynagrodzenie Organizatora obejmuje: udział w szkoleniu, niezbędne narzędzia, produkty, materiały szkoleniowe oraz zaświadczenie o udziale w szkoleniu, a także koszty posiłków (przerwy kawowe i poczęstunek), zgodne z ofertą danego szkolenia.
 2. Ceny szkoleń podane są w złotych polskich.
 3. Organizator nie zapewnia dojazdu ani zakwaterowania w czasie trwania szkolenia.
 4. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie wpłaty całości należności za szkolenie na podstawie faktury pro-forma, która zostanie wystawiona przez organizatora. Płatność zostanie uregulowana zgodnie z terminem przedstawionym na fakturze pro-forma licząc od momentu wysłania formularza zgłoszeniowego do placówki szkoleniowej za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adres podany w zgłoszeniu.
 5. Płatność za szkolenie osób, które są konsumentami w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny [Dz.U.1964.16.93 ze zm.] odbywa się na podstawie przesłanego zgłoszenia udziału w szkoleniu oraz wystawionej faktury Pro-Forma a po zaksięgowaniu wpłaty faktury VAT.
 6. Faktura VAT zostaje wystawiona i przesłana pocztą elektroniczną w ciągu 7 dni od daty zaksięgowania wpłaty lub doręczona podczas szkolenia. Płatność za szkolenie dla podmiotów na podstawie faktury VAT powinna nastąpić w terminie do 5 dni od daty wystawienia faktury VAT.
 7. Organizator ze względu na specyficzny charakter szkolenia wymaga dokonania przedpłaty na podstawie faktury pro forma, która zostanie doręczona Uczestnikowi na adres poczty elektronicznej podany w zgłoszeniu.
 8. Dokonując zgłoszenia Uczestnik powinien zadeklarować Organizatorowi wybraną formę płatności.
 9. Przy wyborze przedpłaty, płatność całości wynagrodzenia powinna nastąpić w terminie podanym na fakturze pro-forma.
 10. Podstawą wystawienia faktury VAT w przypadku osób niebędących konsumentami, oraz konsumentów, którzy zadeklarowali w zgłoszeniu przedpłatę jest zaksięgowanie wpłaty na rachunku podanym przez Organizatora w fakturze pro forma.
 11. Uczestnik, będący konsumentem, który nie dokona przedpłaty w terminie zgodnie z wystawioną fakturą Pro-Forma od zawiadomienia go przez Organizatora za pośrednictwem poczty elektronicznej o szczegółach zamówienia, zostanie usunięty z listy uczestników w wybranym przez siebie terminie i jest traktowane jako odstąpienie od umowy.

REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA – ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Odstąpienie od umowy powinno być przesłane w formie listu, faksu lub poczty elektronicznej do Organizatora.
 2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu w terminie do 30 dni kalendarzowych przed datą rozpoczęcia szkolenia (liczy się data wpływu oświadczenia o odstąpieniu od umowy w formie pisemnej lub elektornicznej e-mail do Organizatora) Zamawiającemu przysługuje zwrot 100 % wartości zamówienia.
 3. W przypadku otrzymania przez Organizatora oświadczenia o rezygnacji ze szkolenia w terminie krótszym niż 30 dni kalendarzowych licząc od daty rozpoczęcia szkolenia zamawiającemu nie przysługuje zwrot wpłaconej kwoty. Zamawiający wysyłając formularz zgłoszeniowy wyraża zgodę na to, że w przypadku rezygnacji ze szkolenia przez Zamawiającego później niż na 30 dni kalendarzowe przed datą rozpoczęcia szkolenia, lub nie wzięcia udziału w szkoleniu, Organizator zachowuje prawo do pełnego wynagrodzenia – ceny za szkolenie Sanitarnego przygotowania zwłok lub zadatku w przypadku szkolenia Techniki balsamacji zwłok.

ZMIANY TERMINU I MIEJSCA SZKOLENIA

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia jak i miejsca szkolenia na placówki którymi dysponuje.
 2. W przypadku odwołania szkolenia przez Organizatora, według wyboru Zamawiającego, Organizator zwróci wpłaconą kwotę w całości lub przeprowadzi szkolenie w innym wskazanym przez siebie terminie.

W przypadku zmiany terminu szkolenia Uczestnik odstępując od umowy powinien wskazać numer rachunku bankowego na który nastąpi zwrot wynagrodzenia wraz z ustawowymi odsetkami, ewentualnie wskazać inny sposób jego zwrotu.

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany cen i programu szkolenia o czym poinformuje Zamawiającego przynajmniej na 3 dni naprzód przed terminem szkolenia. Zamawiający w takim wypadku może zrezygnować ze szkolenia uzyskując zwrot wpłaconego zadatku bez obowiązku pokrycia kosztów szkolenia. Zgłaszający ma prawo zmieniać osoby delegowane na szkolenie do chwili jego rozpoczęcia.

REKLAMACJE

 1. Uczestnik może dokonać uzasadnionej reklamacji składając Organizatorowi stosowne oświadczenie w formie listu poleconego, faksu lub poczty elektronicznej, najpóźniej w terminie 30 dni od daty zakończenia szkolenia.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Uczestników jest Organizator.
 2. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 133 z dnia 29 października 1997 roku poz. 833.) Organizator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez Zamawiającego (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mailowy) traktowane są jako informacje w najwyższym stopniu poufne i służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Zamawiającym a Organizatorem.
 3. W przypadku wyrażenia przez Uczestnika dodatkowej zgody dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora w celu informowania Uczestnika o nowych promocjach i usługach.
 4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r., poz.1176, ze zm.).

RODO – Klauzula Informacyjna

Mając na względzie dbałość o właściwe dysponowanie danymi osobowymi naszych Klientów oraz rozpoczęcie obowiązywania przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO), uprzejmie informujemy, że:
administratorem Pani/Pana danych jest Polskie Centrum Szkolnictwa Funeralnego Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem: ul. Kościelna 1, 05-180 Pomiechowo.
Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: biuro@szkoleniafuneralne.edu.pl; formularz kontaktowy na stronie internetowej: http://pcbit.edu.pl/kontakt/; telefonicznie pod numerem: +48 669 69 59 69 lub listownie pod adresem: ul. Modlińska 18, 05-180 Pomiechówek.
Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wykonywanie umowy sprzedaży oferowanych przez nas produktów na podstawie otrzymywanych od Państwa zamówień. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 pkt. b) RODO.
Przetwarzanie danych osobowych obejmuje następujące kategorie Pani/Pana danych: imię i nazwisko, nazwa firmy, adres siedziby firmy, adres wysyłki towaru, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail.
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane i przetwarzane przez podmioty działające na zlecenie administratora (np. współpracujące z nami firmy kurierskie oraz handlowe) w zakresie realizacji umów sprzedaży.
Informujemy, że Pana/Pani dane osobowe są przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania z uwzględnieniem terminów wynikających z konieczności przechowywania dokumentacji zgodnie z powszechnie obowiązującymi ustawami w tym zakresie.
Uprzejmie informujemy, iż przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem przez Polskie Centrum Szkolnictwa Funeralnego Sp. z o.o. Pani/Pana danych osobowych:
• prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych;
• prawo do sprostowania danych;
• prawo do usunięcia danych;
• prawo do ograniczenia przetwarzania;
• prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe).
Ma Pani/Pan prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Zgodę może Pani/Pan odwołać, poprzez wysłanie stosownej wiadomości e-mail na adres: biuro@szkoleniafuneralne.edu.pl.
Dodatkowo ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Pragniemy zapewnić, iż Polskie Centrum Szkolnictwa Funeralnego Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawnymi.

OBOWIĄZYWANIE I ZMIANY REGULAMINU

 1. Uczestnik o zmianie regulaminu informowany jest w formie poczty elektronicznej. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez organizatora szkolenia, nie krótszym niż 30 dni od daty udostępnienia ich na stronie
 2. https://szkoleniafuneralne.edu.pl/regulamin-szkolen
 3. Zmiana warunków sprzedaży oferowany usług oraz zmiana przeprowadzania akcji promocyjnych nie ma wpływu na warunki sprzedaży oferowany usług oraz warunki akcji promocyjnych zamówień złożonych przed datą wejścia w życie zmiany.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01 lutego 2018 r.

Podstawowe szkolenie funeralne z zakresu Sanitarnego przygotowania zwłok

Zaawansowane szkolenie funeralne z Techniki balsamacji zwłok i chirurgii pośmiertnej

Zaawansowane szkolenie funeralne z Techniki sekcji zwłok sądowej i anatomopatologicznej

Kalendarz szkoleń funeralnych na rok 2023. Tu sprawdzisz wszystkie dostępne termin szkoleń

Polskie Centrum Szkolnictwa Funeralnego Sp. z o.o.

05-180 Pomiechowo ul. Kościelna 1 NIP: 5311624651 KRS 00006435221

© 2016 Wszystkie prawa zastrzeżone / All rights reserved.

Polskie Centrum Szkolnictwa Funeralnego Sp.z o.o. ®